یکی از پلان ها را انتخاب نمائید

کلیه پلان ها شامل 30 روز گارانتی بازگشت می شوند طراحی سایت با خرید این بسته ها رایگان خواهد شد

Plan G1

150MB فضا
بانک اطلاعاتی MySQL 5.5.52
SSD هارد
4 GB ترافیک ماهیانه
1 وب سایت
20 صندوق پستی
میزبانی در داخل ایران

Plan G2

250 MB فضا
بانک اطلاعاتی MySQL 5.5.52
SSD هارد
ترافیک ماهیانه نامحدود
طراحی سایت رایگان
1 وب سایت
میزبانی در داخل ایران

Plan G3

300 MB فضا
بانک اطلاعاتی MySQL 5.5.52
ترافیک ماهیانه نامحدود
طراحی سایت رایگان
1 وب سایت
30 صندوق پستی
میزبانی در داخل ایران

Plan G4

500 MB فضا
بانک اطلاعاتی MySQL 5.5.52
ترافیک ماهیانه نامحدود
طراحی سایت رایگان
1 وب سایت
30 صندوق پستی
میزبانی در داخل ایران

Plan G5

1000 MB فضا
بانک اطلاعاتی MySQL 5.5.52
ترافیک ماهیانه نامحدود
طراحی سایت رایگان
2 وب سایت
40 صندوق پستی
میزبانی در داخل ایران

Plan G6

5000 MB فضا
بانک اطلاعاتی MySQL 5.5.52
ترافیک ماهیانه نامحدود
طراحی سایت رایگان
2 وب سایت
50 صندوق پستی
میزبانی در داخل ایران

هاست دانشجویی ارزان

150 MB فضا
بانک اطلاعاتی MySQL 5.5.52
3 GB ترافیک ماهیانه
1 وب سایت
20 صندوق پستی
میزبانی در داخل ایران