سرور اختصاصی

IR-SRV-01

پردازنده Intel® Xeon® E5620 2.40GHz
مدل سرور HP Prolian
رم16GB
هارذ2X 300GB
(RAID1 - SAS 10K)
ترافیک ماهانه نامحدود
(at 100 Mbit/s port)

IR-SRV-02

پردازندهIntel® Xeon® E5-2620 v4 2.40GHz یک عدد
مدل سزوزHP Proliant
رم16GB
هارد2X 300GB
(RAID1 - SAS 10K)
ترافیک ماهانه نامحدود
(at 100 Mbit/s port)

IR-SRV-03

پردازنده2X Intel® Xeon® E5620 2.40GHz
دو عدد
مدل سرورHP Proliant
رم32GB
هارد4X 300GB
(RAID1 - SAS 10K)
ترافیک ماهانه نامحدود
(at 100 Mbit/s port)

IR-SRV-04

پردازنده2X Intel® Xeon® E5-2620 v4 2.40GHz
دو عدد
مدل سرورHP Proliant
رم32GB
هارد4X 300GB
(RAID1 - SAS 10K)
ترافیک ماهانه نامحدود
(at 100 Mbit/s port)